Sidhant Divakar, Suvishal Gachchadhipati P. P. Acharyadev Shrimad Vijay Jaygosh surishwarji Maharaja's life introduction
Born :-
Vikram Samvat (V.S.) 1992 Ashadh Vad 2
Birthplace :-
Mumbai - Bhuleshwar
Worldly name :-
Jawhar
Father :-
Mafatbhai
Mother :-
Kantaben
Date and place of renouncing the
world (Diksha day & place) :-
V.S. 2006 Vaishakh Vad 6, Mumbai - Byculla
Vadi Diksha :-
V.S. 2006 Asso Vad 6,Palitana
Gani Padvi :-
V.S. 2031 Kartak Vad 10, Ahmedabad - Pankaj
Panyas Padvi :-
V.S. 2034 Vaishakh Sud 5, Ahmedabad – Girdharnagar
Acharya Padvi + SiddhantDivakar Padvi :-
V.S. 2040 Maha Sud 13,Jalgaon
Gachchadhipati Padvi :-
V.S. 2049 Vaishakh Vad 4, Mumbai - Goregaon
Gurudev :-
Muniraj Shree Dharmgosh Vijay Maharaj
Dada guru :-
P. P.Acharya Shri Bhuvanbhanu surishwarji Maharaja
Pra-dada guru :-
P. P. Acharya Shri Prem suriswarji Maharaja
Hometown:-
Patan, North Gujarat