Sidhant Mahodadhi P. P. Acharyadev Shrimad Vijay Prem surishwarji Maharaja's life introduction
Born :-
Vikram Samvant (V.S) 1940, FagunSud - 15
Birthplace :-
Nandiya
Worldly name :-
Premchand
Father :-
Bhagwandas
Mother :-
Kankubai
Date and place of renouncing the
world (Diksha day & place) :-
V.S. 1957, Kartak Vad - 6, Palitana
Gurudev :-
Param Pujya Saklagam Rahasyavedi Acharya dev Shri Dan Surishwarji Maharaj
Gani Padvi :-
V.S.1976, FagunVad - 6, Dabhoi
Panyas Padvi :-
V.S. 1981, Fagan Vad - 6, Ahmedabad
Upadhya Padvi :-
V.S. 1987, Kartak Vad - 3, Mumbai
Acharya Padvi :-
V.S. 1991, Chaitra Sud - 14, Radhanpur
Heavenly abode (Kaldharma) :-
V.S. 2024, Vaishakh Vad - 11, Khambhat